Děkujeme zastupitelstvu města Hodkovice n. M. a hejtmanovi LK za jejich starostlivé územní plánování v zájmu "blaha" obyvatel obce Jílové. Svoji činností zastavili rozvoj území k bydlení, devastují životní prostředí, ohrožují životy a znehodnocují soukromé nemovitosti v naši obci !

HLAVNÍ

PETICE

ZMĚNA ÚP č. 5
NÁVRH KORIDORU
HYGIENICKÉ LIMITY
ZÁVAZNÁ STANOVISKA
MMR - ŘÍZENÍ o VÝJIMCE
KRAJSKÝ ÚŘAD LK
MĚSTO HODKOVICE
VYHLÁŠKA č. 501/2006
VYHLÁŠKA 4/97
ZÚR LBC KRAJE
PÚR ČR
MAPA SÍTÍ ČR
FOTOGALERIE
VIDEO
POSUDEK EIA
KRAJINÁŘSKÝ PROJEKT

Čeká nás světové prvenství hloupé stavby nadzemního vedení 4x400 kV  mezi domy v zastavěném území obce ?

Najde se inteligentní a nezkorumpovatelný úředník, který projekt šílenců odmítene, jako nemocný stav mysli ?

NEVOLTE LOUTKY A DAREBÁKY DO SAMOSPRÁV ÚZEMÍ, KTEŘÍ SI PŘIVLASTŇUJÍ PRÁVO ZNEHODNOTIT SOUKROMÉ NEMOVITOSTI SCHVÁLENÍM  STAVBY VEDENÍ 4 x 400 kV  PŘES ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE JÍLOVÉ A POHRDAJÍ PRÁVY OBYVATEL SPRAVOVANÉHO ÚZEMÍ MAJETKOVÝMI I NA ZDRAVÍ ÚNOSNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ !

PODPOŘTE PETICI PROTI BEZOHLEDNOSTI , AROGANCI A ZNEUŽITÍ ÚŘEDNÍ MOCI K OBCHÁZENÍ ZÁKONŮ A NOREM !

Nemilé překvapení Jílovákům připravilo zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou se starostou Antonínem Samkem a místostarostkou M. Khauerovou, který podle zástupců společnosti ČEPS, a.s. měl předem odmítnout návrh varianty stavby zdvojení vedení V 451 po polích za obcí a prosadil variantu stavby zdvojení vedení přes zastavěné území obce Jílové. Na polích měl jiný záměr - stavbu soukromé fotovolatické elektrárny. Zastupitelstvo města usnesením č. 54/13 ze dne 20.11.2013 schválilo změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru města Hodkovice, kterou na žádost společnosti ČEPS a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ 25702556, zastoupené ČEPS Invest, a.s., se sídlem tamtéž, IČ  24670111 rozhodlo o výjimce na využívání zastavěného území k bydlení v obci Jílové a to o umístění stavby nadzemního vedení označené, jako "Vedení 400 kV V 451/V 448, TR Babylon - TR Bezděčín - zdvojení vedení ", do zastavěného území obce Jílové, ve stávajícím koridoru vedení V 451/V 452 2x400 kV s jeho rozšířením o 20,6 m do zastavěného území obce Jílové na šířku 100 m, proti šíři 79,4 m ochranného pásma stávajícího vedení. Předpokládá se užití nadměrně robustních stožárů v obci Jílové a na horizontu nad obcí s třemi příčnými portály, min. o 12,4 m vyšších a o 6 m širších proti stávajícím stožárům k zavěšení dvojnásobného počtu svazků 3 fázových vodičů 3x490-ALI/64-STIA, t.j. 9 svazků pro 3 linie vedení 400 kV, později až 12 svazků při zdvojení vedení i V 452, t.j. (36 vodičů). Takové umístění energetické stavby je primárně v kolizi s § 24 odst. 2 i § 20 odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., jelikož umístění nadzemního vedení extrémního výkonu, až 4x400 kV, (v 1. fázy stavby 2x400 kV V 451 + 1x400 kV V 452, později po zdvojení i vedení V 452 4 x 400 kV), přes zastavěné území obce primárně znehodnotí hodnotu území i nemovitostí k bydlení omezením užívání, zastavením rozvoje bydlení, zákonnými věcnými břemeny a vyvlastňováním soukromých nemovitostí ve prospěch stavby vedení, sníží kvalitu životního prostředí k bydlení i bezpečnost pohybu osob a provozu vozidel v ochranném pásmu vedení. Nelze pominout zvýšené nebezpečí krokového napětí pod vedením VVN vysokého výkonu 4x400 kV, zvláště, když provozovatel, ani v případě stávajícího vedení 2x400 kV nedbá zákonné povinnosti udržovat porosty v ochranném pásmu v průsmyku lesa pod vedením do výšky 3 m podle § 46 odst. (9) energetického zákona č. 458/2000 Sb. O výjimce z ust. § 24, odst. 2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. k umístění nadzemní stavby vedení 4x400 kV do zastavěného území obce Jílové rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj.

ČEPS, a.s. předložil předběžnou dokumentaci s mírnější zátěží životního prostředí, proti skutečnosti, podle níž byl zpracován posudek stavby z hlediska vlivu na životního prostředí "EIA". Následně zvýšil 49% stožárů proti dokumentaci v EIA posuzované. V Jílovém u Hodkovic n. M. zvýšil stožáry o 15,2 m proti posuzované výšce 55,1 m a stanoviskem Mgr. E. Doležala za ministerstvo životního prostředí ("Změna výšek stožárů vedení nepodléhá posouzení vlivu změny na životní prostředí") zlegalizoval své nekalé jednání - navýšení výšek 49 % stožárů v celé trase vedení V451, bez posouzení vlivu na životní prostředí. To přesto, že předchozí stanovisko Ing. P. Slezáka za ministerstvo životního prostředí povinnost posouzení vlivu změny výšek stožárů na životní prostředí stanovilo dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a ke zrušení tohoto stanoviska nejsou žádné relevantní právní, ani věcné důvody a posouzení vlivu na životní prostředí v zastavěném území nelze nahradit krajinářským projektem, protože podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny neposuzuje zastavěná území ! V Jílovém tak mají být instalovány 2 atypické stožáry 70,3 m výšky s vedením 4x400 kV mezi domy k bydlení, bez posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. , ačkoliv se jedná o celkové navýšení stožáru na horizontu nad obcí Jílové o 28,3 m a o 17,3 m u stožáru v obci Jílové, ve srovnání se stožáry č. 180 a 181 stávajícího vedení 2x400 kV přes zastavěné k.ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou !!!

Nikdo z projektantů, kteří stavbu a územní plán za peníze navrhli, nikdo z úředních osob, které stavbu vedení schvalují, ani zastupitelé města Hodkovice n. M., včetně starosty A. Samka a dnešní starostky M. Khauerové, by nechtěl sám žít v ochranném pásmu vedení vvn 4x400 kV, nikdo z nich by takovému nebezpečí nevystavil zdraví a životy svých dětí, protože všichni shodně vědí, že ELEKTROSMOG ŠKODÍ ZDRAVÍ ! Druhému však za peníze zneužitím úřední moci takové prostředí záměrně k bydlení plánují a lživě osvědčují za nezávadné, odpovídající civilizačním hodnotám budoucnosti, vždyť o jejich bydlení, zdraví a životy nejde ! Úřední rozhodnutí zkorumpovaného blba je stejnou hrozbou, jako terorismus, protože nikdy nevíte, kdy a komu nevratně uškodí na zdraví a majetku, navíc beztrestně.

Čí zájmy starosta A. Samek zastupoval prosazením pro obyvatele obce Jílové nejhorší varianty stavby zdvojení vedení V 451 4x400 kV v těsné blízkosti rodinných domů, poškozující základní lidská práva obyvatel obce, místo logické volby varianty stavby po okolních polích, chránící zastavěné území v Jílovém před pro zdraví a životy nebezpečnou energetickou stavbou, je veřejné tajemství. Potřebujeme na radnici takové zástupce, kteří nám záměrně škodí, jakou nestydatost nám zastupitelé připraví příště ?

Na protest proti této zdraví a životu nebezpečné, ohyzdné stavbě v zastavěném území obce Jílové jsem sepsal petici, za nesouhlas s umístěním stavby v zastavěném území obce Jílové a za změnu územního plánu k umístění stavby zdvojení vedení V 451 v jiném koridoru, mimo zastavěné území obce Jílové. Petici dosud podpořilo 70 obyvatel obce Jílové ! Všichni se shodli, že o záměru zdvojení stavby vedení V 451 slyší prvně. Není tak pravdou tvrzení ČEPS, a.s., že záměr stavby projednala s veřejností, která s ní souhlasí, ani že podpisem smluv o zřízení věcného břemene ke stávajícímu vedení V 451, které vzniklo ze zákona, lidé vyjádřili souhlas se zdvojením vedení, jak spekulativně uvedl ČEPS, a.s. v žádosti o výjimku k umístěbní stavby odchylně od zákona, adresovanou MMR. Nepochybně tak učinil v úmyslu zneužít tísně vlastníků pozemků zatížených břemenem stávajícího vedení a smluv o zřízení věcného břemene ke stávajícímu vedení, k vynucení závazků pro budoucí stavby vedení, s cílem nekale sobě opatřit prospěch - výjimku pro stavbu primárně odporující právním předpisům i technické normě ČSN EN 50341-1, jelikož tyto smlouvy neobsahují jasně definovaný záměr "zdvojení vedení V 451" a nebyly uzavírány, za účelem jiného správního řízení, než o vkladu věcného břemene do Katastru nemovitostí ČR ! To plyne z obsahu smlouvy : "Oprávněný se zavazuje při správě osobních údajů povinného využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem." Proto zde prezentuji souhrn objektivních informací o připravovaném záměru společnosti ČEPS, a.s. - stavbě zdvojení vedení V 451 v lokalitě obce Jílové a průběhu správního řízení.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území

§ 20

(1)V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

(2) Nevyplývá-li z územního plánu něco jiného, lze vymezovat v zastavěném území pouze pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství, pozemky občanského vybavení souvisejícího a slučitelného s bydlením a nesnižující jeho kvalitu a kvalitu prostředí v zastavěném území a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

§ 24 zvláštní požadavky na umisťování staveb

(1) Rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují zpravidla pod zem .

Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) :

§ 169 - obecné požadavky na výstavbu

(2) Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, jakož i řešení územního plánu nebo regulačního plánu odchylně od nich lze v jednotlivých případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.

(3) O výjimce z obecných požadavků na využívání území při pořizování územního plánu a regulačního plánu rozhoduje příslušný pořizovatel. O výjimce z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení při stanovení požadavků na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci.

§ 170 - Účely vyvlastnění

(1) Práva k pozemkům a stavbám , potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

AKTUÁLNĚ :

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 27.8.19

NEVOLTE MINULOST !

NÁHODA nebo PODVOD ?

Jediné profesionální a rozumné řešení záměru zdvojení vedení V 451 na 2x400 kV = změna koridoru pro samostatné zaústění vedení V 451 do TR Bezděčín, v přímém směru, mimo zastavěné území obce Jílové po okolních polích a nezávisle na zaústění vedení 400 kV V 452 !

Návrh koridoru vedení mimo zastavěné území :

Rozměry koridoru v obci :

Koridor pro zdvojení vedení V 451 podle ČEPS, a.s. :

DNEŠNÍ VEDENÍ  2x400 kV PŘES OBEC JÍLOVÉ LB KRAJ PLÁNUJE ZDVOJIT,
2. VARIANTA NÁVRHU
STOŹÁRY ZVÝŠIT až o 28,3 m, ROZŠÍŘIT o 6,4 m a BŘIBLÍŽIT K DOMŮM o 3,2 m min., max.až o 15 m
JIŽ DNES JDE O TĚŽKO SNESITELNÝ EXTRÉM !
LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PODLE EIA !
ANO, TAKOVÝ POMNÍK BARBARSKÉ DEVASTACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY STÁTNÍM MONOPOLEM A POŠLAPÁNÍ   ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV Z ÚŘEDNÍ  MOCI , AROGANCE, KLIENTELISMU A NADRŽOVÁNÍ NIKDE V CIVILIZOVANÉM SVĚTĚ NENAJDETE !
ANO, S NESCHOPNÝMI A NEZODPOVĚDNÝMI HEJTMANY , STAROSTY A RADNÍMI LÉPE NEBUDE !

ANO, AŽ NÁM DÁTE SVŮJ HLAS ZÁSADNÍ VĚCI ROZHODNEME ZA VÁS ZA VAŠIMI ZÁDY !

ANO, DEJTE NÁM HLAS A PAK NÁS NECHTE KAZIT SVĚT A NEOTRAVUJTE , PRO LIDI TU NEJSME !

ANO, NIČENÍ SOUKROMÝCH OBYDLÍ JE SKUTEČNÝ VÝSLEDEK PRÁCE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ NESCHOPNÝCH KÝVALŮ NA ÚŘADECH. TATO PRASÁRNA JE  SOUČÁST OSOBNÍ KARIÉRY RADNÍCH ZA ANO A HEJTMANA ZA STAN v LK !

ANO, A. Samek znovu kandiduje na starostu Hodkovic nad Mohelkou, aby mohl Jílovákům dál škodit !

ANO, A. Samek, jako starosta Jílováky dávno probudil svými činy a neschopností hájit základní práva obyvatel spravovaného území na únosné životní prostředí k bydlení !

ANO, A. SAMEK, (bývalý starosta) a Bc. M. KHAUEROVÁ (tehdy místostarostka), jsou osobně odpovědní za přípravu, projednání a schválení změny územního plánu č. 5 pro stavbu vedení 4x400 kV mezi rodinné domy v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou se stavebním koridorem přes obytné domy !

ANO, bezohledné arogantní darebáky na radnici nepotřebujeme !!!

ANO, SOBĚ VÝHODY, MOC A BLAHOBYT, DRUHÝM ZA ZÁDY ŠKODIT, POŠLAPÁVAt ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A ZNEHODNOCOVAT POCTIVĚ NABYTÉ NEMOVITOSTI K BYDLENÍ ZNEUŹÍVÁNÍM ÚŘEDNÍ  MOCI. TO JE PŘEDSTAVA DEMOKRATICKÉ SAMOSPRÁVY ÚZEMÍ POLITIKŮ za ANO + STAN v LK !

Růžové předvolební sliby hejtmana LK M. Půty se liší od reálných činů !

Hejtman odmítl petici obyvatel proti znehodnocení životního prostředí a bydlení instalací vedení 4x400 kV mezi rodinné domy v Jílovém podle plánu územního rozvoje LK a za změnu koridoru vedení mimo zastavěné území v přímém směru vedení !

Realitu už známe, když hejtman LK M. Půta slibuje lepší bydlení, nemyslí tím pro každého. Místo napravení chyby obhajuje chybný územní plán rozvoje LK s koridorem vedení 4x400 kV nadbytečnou oklikou, záměrně přes zastavěné území a nad střechami rodinných domů, dnes v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou, zítra kdekoliv jinde, když zjevně vadnou práci politiků dopustíme !

Jen darebák činí opak toho, co slibuje voličům !

Jen slaboch neuzná svou chybu !

Jen loutky ignorují diváky !

Růžové sliby, ani brýle nezakryjí reálné výsledky práce hejtmana LK M. Půty - devastaci soukromého bydlení z neschopnosti a zneužití úřední moci, vyloučíme-li korupci, pro kterou je hejtman stíhán, protože žádný slušný člověk neničí druhému poctivě nabyté bydlení a nepřisvojuje si práva rozhodovat o stavbách přes cizí nemovitosti za zády vlastníků ! Źádný slušný politik neignoruje petiční žádost 70 obyvatel obce Jílové, za změnu chybně naplánovaného koridoru vedení 4x400 kV podle územního plánu LK !

ANO, Bude líp !

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím ministryně Ing. Kláry Dostálové č.j. 33171/2017-31-4 ze dne 21.12.2018 potvrdilo výjimku pro nesmyslný projekt vedení 4x400 kV přes zastavěné území obce Jílové u Hodkovic n. Mohelkou, tím ohrožuje zdraví všech obyvatel obce a zastavilo tak navždy stavební rozvoj obce zcela zbytečným uzavřením zastavěného území do smyčky vedení 1x400 kV - 2x400 kV -4x400 kV ze všech stran. To vše, z profesní neschopnosti, lhostejnosti a bezohlednosti k devastaci území, v kterém sami nežijí i k znehodnocení kvality prostředí cizích nemovitostí k bydlení !

STOP vládě neschopných darebáků !!!

Ing. Klára Dostálová - ministryně pro místní rozvoj

Přece se nenechám pro pár zničených domů vyhodit ! Hlavně, že to vedení nejde přes můj dům !

Víme, kdo nás obětoval , nečekejme, až nám vedení 4x400 kV spadne na hlavy, pošlete své námitky do územního řízení do 28.8.2019 na MMR !
Havárie stožárů 4.3.2019 Litoměřicko Havárie stožárů 24.9.2018 Rakovnicko Havárie stožárů 20.12.2013 Vysočina
Havárie nadměrně robustních stožárů vedení 4x400 kV v obci Jílové je jen otázkou času !

Aktualizováno : 16. 8. 2019 e-mail : info@hodkovice.cz Prezentace je občanská aktivita - správce webu Ing. Jaroslav Hořák